9 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy a8c5979423 Updates преди 2 месеца
  fluffy 4fd7763a28 Cleanups преди 6 месеца
  fluffy a2253d902f Show the title and duration преди 6 месеца
  fluffy fcb00ac27a Cleanups and better logging преди 6 месеца
  fluffy a4d88ca2a5 Switch to using YouTube data API преди 7 месеца
  fluffy f6c9a96ad2 Update packages преди 7 месеца
  fluffy bbe0b08524 Add logging преди 7 месеца
  fluffy 297a766aca youtube result преди 7 месеца
  fluffy cf0ce181a7 Switch to poetry преди 11 месеца