7 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  fluffy a8c5979423 Updates преди 3 месеца
  fluffy ae70edf9e9 Keep latest versions deployed преди 6 месеца
  fluffy 39514c6a80 foo преди 7 месеца
  fluffy fab61b49ed Update README преди 7 месеца
  fluffy cf0ce181a7 Switch to poetry преди 11 месеца
  fluffy 3211abf4c7 pipenv path fix преди 1 година
  fluffy a40215d130 deploy преди 1 година