7 Commits (main)

Auteur SHA1 Bericht Datum
  fluffy a8c5979423 Updates 2 maanden geleden
  fluffy ae70edf9e9 Keep latest versions deployed 6 maanden geleden
  fluffy 39514c6a80 foo 7 maanden geleden
  fluffy fab61b49ed Update README 7 maanden geleden
  fluffy cf0ce181a7 Switch to poetry 11 maanden geleden
  fluffy 3211abf4c7 pipenv path fix 1 jaar geleden
  fluffy a40215d130 deploy 1 jaar geleden