Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
 
 

21 рядки
436 B

[tool.poetry]
name = "lofibeats"
version = "0.1.0"
description = ""
authors = ["fluffy <fluffy@beesbuzz.biz>"]
[tool.poetry.dependencies]
python = "^3.8"
"Mastodon.py" = "^1.5.1"
wordfilter = "^0.2.6"
google-api-python-client = "^2.3.0"
isodate = "^0.6.0"
[tool.poetry.dev-dependencies]
autopep8 = "^1.5.6"
isort = "^5.8.0"
pylint = "^2.8.2"
[build-system]
requires = ["poetry-core>=1.0.0"]
build-backend = "poetry.core.masonry.api"