Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

18 wiersze
347 B

 1. [tool.poetry]
 2. name = "lofibeats"
 3. version = "0.1.0"
 4. description = ""
 5. authors = ["fluffy <fluffy@beesbuzz.biz>"]
 6. [tool.poetry.dependencies]
 7. python = "^3.8"
 8. "Mastodon.py" = "^1.5.1"
 9. wordfilter = "^0.2.6"
 10. requests = "^2.25.1"
 11. [tool.poetry.dev-dependencies]
 12. [build-system]
 13. requires = ["poetry-core>=1.0.0"]
 14. build-backend = "poetry.core.masonry.api"