Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

22 wiersze
436 B

 1. [tool.poetry]
 2. name = "lofibeats"
 3. version = "0.1.0"
 4. description = ""
 5. authors = ["fluffy <fluffy@beesbuzz.biz>"]
 6. [tool.poetry.dependencies]
 7. python = "^3.8"
 8. "Mastodon.py" = "^1.5.1"
 9. wordfilter = "^0.2.6"
 10. google-api-python-client = "^2.3.0"
 11. isodate = "^0.6.0"
 12. [tool.poetry.dev-dependencies]
 13. autopep8 = "^1.5.6"
 14. isort = "^5.8.0"
 15. pylint = "^2.8.2"
 16. [build-system]
 17. requires = ["poetry-core>=1.0.0"]
 18. build-backend = "poetry.core.masonry.api"