61 Commits (main)
 

Auteur SHA1 Bericht Datum
  fluffy bb535cd8be Fix banner text resolution 7 maanden geleden
  fluffy d8bd97ffd7 Fix banner size 7 maanden geleden
  fluffy dec6a56690 improve more 9 maanden geleden
  fluffy 096ed99053 Improve medium chart 9 maanden geleden
  fluffy b9c0611cd5 Normalize artwork 9 maanden geleden
  fluffy 025e1d5f68 Add art 9 maanden geleden
  fluffy b8ca11a2bb Add art 9 maanden geleden
  fluffy 00bcca1c10 Add spooky art 9 maanden geleden
  fluffy d62dd6e97a Add banner art 9 maanden geleden
  fluffy 1595836ebd Add art 9 maanden geleden
  fluffy 3337c804e1 update README 9 maanden geleden
  fluffy 5cba78774d Chart updates 9 maanden geleden
  fluffy ff490ccf67 Merge branch 'curuskeel' into main 9 maanden geleden
  fluffy 86a2787817 Add art 9 maanden geleden
  fluffy 3cb43c6388 improve chart 9 maanden geleden
  fluffy 940aea3ccd improve chart 9 maanden geleden
  fluffy c6a5086c92 improve chart 9 maanden geleden
  fluffy ace59102a9 add spooky 9 maanden geleden
  fluffy e22ae2ba05 Add Curus Keel's delicious candy edit 9 maanden geleden
  fluffy bf12c8a7af Add trump art 9 maanden geleden
  fluffy 08b301bfad Apply feedback 9 maanden geleden
  fluffy 021a707091 Remove ignored files 9 maanden geleden
  fluffy 3f3a3d6fad chart tweaks 9 maanden geleden
  fluffy 6181b2b71d Update levels 9 maanden geleden
  fluffy 3a856b35c9 Add itch build 9 maanden geleden
  fluffy 2d0e6b607b improve 9 maanden geleden
  fluffy a5eb50f6bf Improve chart 9 maanden geleden
  fluffy 0b1bff423b Add two songs 9 maanden geleden
  fluffy 1ed1ec6e56 Adjust levels 10 maanden geleden
  fluffy aefc87e6f0 Add AIWC link 10 maanden geleden
  fluffy 5ba607e4e0 fix metadata 10 maanden geleden
  fluffy e3c2b5f563 Chart improvements 10 maanden geleden
  fluffy ebc705d3ba Chart improvements 10 maanden geleden
  fluffy 7273a45bb5 Add wiener dog art 10 maanden geleden
  fluffy a20a8fe883 Chart tweaks 10 maanden geleden
  fluffy 5880382b3a Chart tweaks 10 maanden geleden
  fluffy 833d111e68 Chart tweaks 10 maanden geleden
  fluffy eb1e928e04 Add DS_Store 10 maanden geleden
  fluffy ffc59ae8c9 Metata updates 10 maanden geleden
  fluffy 5934ca02e7 Add background art 10 maanden geleden
  fluffy cc662e5cee Add easy chart 10 maanden geleden
  fluffy 0e5edc558a Add medium chart 10 maanden geleden
  fluffy cf5b081a15 Fix missing metadata 10 maanden geleden
  fluffy bd8e71ebfd Add President Katya 10 maanden geleden
  fluffy 3bcae6c24a Add album metadata 10 maanden geleden
  fluffy 46e20f0a8c Improve and reorder charts 10 maanden geleden
  fluffy 9973e8a02f Improve charts 10 maanden geleden
  fluffy 57acdb2445 Wiener dog 10 maanden geleden
  fluffy c934cc69e9 Update 10 maanden geleden
  fluffy 65c7167bb7 Chart updates 10 maanden geleden